Om mig

Mikael Signon har över 40 års erfarenhet av utryckningskörning från ambulanssjukvården i Gävleborg.

Parallellt med sitt jobb som sjuksköterska i ambulans finns också ett genuint intresse för trafiksäkerhet. Mikael var tidigare projektledare på Trafikverkets utbildningsenhet och för Akut och katastrofmedicinskt centrum i Umeå. Samarbetet med Pontus Albertsson och dess forskning har lett till att utbildningsmetodiken vilar på vetenskaplig grund. Kombinationen av beprövad erfarenhet och forskning kallar vi insiktsinriktad trafiksäkerhetsutbildning.

Från 2017 drivs Trafikinstruktörsutbildningen av Företaget Iam Safe Konsult Ab. Utveckling och framgång i den insiktsinriktade utbildningen har utvecklats i samarbetet genom åren med olycksutredare från Trafikverket, Msb (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt VTI, som är Statens väg- och transportforskningsinstitut varit framgångsrikt.

En stor del i utbildningen är också ledarskap och pedagogik.

– Ca 500 personer från ambulanssjukvården, räddningstjänsten och tullverket har gått utbildningen sedan starten 2005. Vi ser även ett allt större intresse från även andra säkerhetsorganisationer. Utbildningen och dess upplägg är mycket väl lämpat som modell för ett nationellt yrkeskompetensbevis för att få framföra ett utryckningsfordon.

– Utryckningskörning är ett komplicerat samspel mellan andra trafikanter och utryckningsfordonet vi ger verktyg för en säker arbetsmiljö och utryckning. Mikaels auktoritet blandat med humor och viljan att ingen skadas eller dödas i sin yrkesutövning har med stor framgång påverkat säkerheten kring utryckningskörning i Sverige.

Förutom Trafikinstruktörsutbildningar vänder sig också företaget sig till blåljusorganisationer för en skräddarsydd utbildning där syftet är att möjliggöra en gemensam kompetensbas för utryckningsförare i Sveriges. Det är varje arbetsgivares ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö och att se till att arbetstagaren har nödvändig utbildning och kompetens för uppgiften.

Kontakta oss för en grundläggande utryckningsutbildning.

Läs mer om utbildningen här